No es aquel quien más tiene el más afortunado, si no aquel que con lo que tiene se siente afortunado.

sábado, 27 de noviembre de 2010

Disseny de la fitxa

La veritat, que fer aquest miniprojecte m'està semblant molt interessant, perquè em va venir tot rodat i de seguida ho vaig tenir clar!

I és que després de llegir les orientacions de tot el que es tenia que fer, primer em va costar pensar què podria fer, i estava una mica perduda, fins que un dia a la classe de tercer, es va donar aquesta situació que descric, i no m'ho podia creure, perquè de seguida se'm va encendre la bombelleta, vaig parlar amb la tutora, i si si, puc fer l'activitat (ella també hi serà a les sessions amb mi)!! (A la fitxa, on posa mestra d'educació especial, sóc jo mateixa)

Llavors, explico l'activitat en primera persona perquè és tal i com va passar a la classe, i a partir d'aquesta situació, vaig començar a pensar en tota la resta amb ajut i interessos dels i les alumnes!
De moment estic encantada, tot i que encara queden sessions per fer ! :)

Us penjo el meu disseny de la fitxa aquí també, per tenir-la "més a mà" :D

Disseny de la fitxa

Títol de l’activitat

Per què els cucs de terra son importants? Què podem fer per a que visquin? Descobrim-ho!!

Agents personals

Mediadors. Tutora d’aula i mestra d’educació especial.

Aprenents. Alumnes de 3r . Cicle Mitjà de Primària.

Tecnologia mediadora

Ordinadors, Internet, canó de projecció, pissarra digital, camera de fotos, Audacity, programari: Power Point.

Problema de partença

Estructuració: Es parteix primerament d’un problema mal estructurat, ja que el plantejament va sortir d’una activitat diària (es van trobar un cuc de terra al pati, i com estàvem treballant “els cucs” al Projecte de la classe, els va interessar). Les solucions inicials no eren predictibles ni convergents. Hi havia moltes solucions alternatives per a descobrir les preguntes que els alumnes es plantejaven, ja que els objectius, en un primer moment, també eren poc clars. Els estudiants, van exposar la seva opinió personal i les seves idees sobre el problema que es plantejava i per tant, es va anar convertint en un problema bé estructurat, ja que un cop és va definir com es volia treballar (metodologia) i què es volia treballar (objectius), es va convertir en un estat ben definit, amb objectius coneguts. Aleshores presentava tots els elements d’un problema: requeria un nombre limitat de regles i principis que s’organitzen en una disposició previsible i prescriptible: posseeixen respostes correctes i convergents i tenen un procés de solució presentat i prescrit (cercar informació per Internet, llibres, desar-la, buidar-la, seleccionar-la, crear un ppt, gravar amb l’Audacity, escriure el text...)


Complexitat: En un principi és tractava d’un problema senzill mal estructurat, i quan es va plantejar la metodologia i els objectius, es va convertir en un problema complex ben estructurat.


Especificitat de camp i tipus segons la classificació de Jonassen respecte a la tipologia de problemes: Primerament, al trobar-nos amb un problema mal estructurat, i de pressa de decisions (davant un dilema, per què son importants els cucs de terra?), estàvem davant d’un problema abstracte, però un cop van quedar clars els objectius i la metodologia i es va convertir en un problema ben estructurat que requeria la resolució de diferents dificultats ( cercar informació, com fer-ho?, fer un ppt, com fer-ho?...) és va transformar en un problema ben situat. Els alumnes apliquen el problema dintre d’un context.

Descripció i Plantejament del problema als aprenents

Als alumnes d’aquest curs els entusiasmen els cucs i estan fent el Projecte sobre els cucs, ja han treballat uns quants de diverses formes, (també van fer un ppt anteriorment però va ser amb molt suport de la mestra) i després de treballar sobre les erugues, volen saber més, i com és època de pluja i al pati ja han vist uns quants, trien saber-ne més sobre els cucs de terra, per després poder compartir aquesta informació amb els companys de 4t (dintre del seu projecte sobre els cucs), que ells treballen altre tema que també compartiran amb nosaltres.

La situació és va donar així dins de la classe:

Alumne R: Senyo, al pati en J ha agafat un cuc i m’ha fet molt de fàstic perquè semblava que estava cagant!

Alumne F: I en J l’ha matat!

Mestra: Com que l’ha matat?

Alumne R: Perquè pensava que estava vomitant, li ha donat fàstic, a agafat una pedra i l’ha esclafat!

Alumne J: No em feia fàstic! Però pensava que estava patint i l’he matat.

Mestra: Algú sap quin cuc era?

Alumna A: Jo és que no l’he vist!

Alumne R2: Ni jo...

Alumne I: Era un cuc marró que sortia del terra, no tenia ulls ni potes!

Mestra: I, tu també has jugat amb el cuc?

Alumne J: Ell és qui m’ha donat la pedra per matar-lo...

Alumne R: Pobre cuc...

Alumna R: Senyo, a que era un cuc de terra?

(La mestra el dibuixa a la pissarra)

Mestra: S’assembla a aquest cuc?

Alumne J. Sí ! era així!

Mestra: J, R i I, aquest cuc és diu cuc de terra, i no l’hem de matar, perquè és molt important per al medi ambient!

Alumne J: Un cuc tan lleig no pot ser útil per res senyo...

Mestra: estàs segur d’això?

Alumna R: Per què son important els cucs de terra?

Mestra: Molt bona pregunta R! Per què son importants els cucs de terra?

Alumnes: No sé senyo...

Alumna A: Perquè s’ho mengen els ocells!!

Mestra: Aquesta podria ésser una opció, com aliment per a altres animals... però pensem, oi que estem treballant sobre els cucs i les seves classes?

Alumnes: Siiii

Mestra: El cuc de terra és un cuc?

Alumnes: Siiii

Mestra: Volem entendre per què els cucs de terra son importants?

Alumnes: Siiiii

Alumne S: I més coses! On viuen? De què s’alimenten?

Alumne R: Si trobo al carrer puc portar-lo a la classe?

Mestra: Millor si el mires, però el deixem viure millor...

Alumne R: val...

Mestra: Llavors, aprendrem tot això, per què son importants els cucs de terra? On viuen? De què s’alimenten?

Aprofitant l’estona després del pati, i que tocava projecte, parlem durant una llarga estona sobre què sabem sobre els cucs de terra i fem una pluja d’idees (la mestra tutora i la mestra d’educació especial, els guien), les més importants s’apunten a la pissarra i els alumnes s’ho apunten a la llibreta per després poder contrastar amb tot el que aprenguin.

Treballaran en petit grups o parelles.

Context de l’activitat

Aula ordinària de tercer curs de primària
Aula ordinària amb utilització dels portàtils on els alumnes treballaran en parelles i petit grup.

Aula Pissarra Digital Interactiva.

Característiques cognitives, emocionals, actitudinals, físiques més importants dels aprenents

Grup de cicle mitjà de primària, tercer curs. 15 alumnes.

Edats entre els 8 i 9 anys.

Tot i que és un grup heterogeni pel que fa als ritmes d’aprenentatge i els nivells, son inquiets i xerraries, però tenen moltes ganes de saber, molta curiositat pel seu entorn.

Hi ha un alumne que presenta un retard maduratiu cognitiu i necessitarà més suport per part dels adults a l’hora de guiar el seu aprenentatge.

Alguns alumnes necessiten reforç per la lectura i presenten un retard en el aprenentatge pel absentisme que presenten a l’escola, però que amb un suport adequat poden continuar les activitats amb la resta del grup – classe.

Competències específiques que l’aprenent ha d’assolir o demostrar i objectius

Al aprofitar que és un tema dins del Projecte les competències son transversals, però treballaran els alumnes les següents:


• Competència comunicativa (lingüística i audiovisual):

Comunicar-se i conversar i resoldre petits conflictes.

Esdevenir competents en l’expressió i comprensió dels missatges, tant orals com escrits, visuals o corporals, que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses .

Saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) i per escrit, i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació (competència digital).

Interactuar i dialogar amb altres persones

Cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals.


• Competències metodològiques (tractament de la informació i competència digital i competència d'aprendre a aprendre)

Utilització del pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.

Cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals

Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

Adquisició de la consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i les estratègies necessàries per desenvolupar-les, així com del que es pot fer amb ajuda d’altres persones o recursos.


• Competències personals (competència d'autonomia i iniciativa personal):
Disseny aplicació de projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa.
Desenvolupament d’habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, autoaprenentatge, iniciativa...) que afavoreixen les relacions interpersonals.

Desenvolupament d’habilitats socials per relacionar-se, cooperar i treballar en equip

Utilització de la imaginació per emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític.

Objectius

- Participar activament en el treball per parelles o petit grup.

- Treballar cooperativament.

- Utilitzar diversos llenguatges per a expressar-se.

- Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.

- Utilitzar adequadament les TIC i el material relacionat per a obtenir la informació (llibres, ordinadors...)

- Ésser responsable amb els materials.

- Plantejar-se interrogants i resoldre’ls utilitzant estratègies de recerca i tractament de la informació.

- Analitzar la informació trobada i seleccionar només l’adient.

- Identificar la importància dels cucs de terra.

Continguts

Continguts conceptuals

Recerca d’informació en diferents medis (llibres, Internet) sobre els cucs de terra

Escriptura en power point

Realització del ppt

Lectura d’allò escrit

Explicació sobre l’ús del Ppt

Continguts procedimentals

Cerca d’informació a Internet i llibres

Diferenciació dels cucs de terra d’altres en les diferents imatges que es trobin sobre els cucs

Utilització del programa power point

Continguts actitudinals

Actitud de col·laboració envers les noves tasques
Actitud positiva

Reflexió sobre la pròpia experiència.

Motivació per l’aprenentatge.


Seqüència d’activitats

Seran 11 sessions, dues o tres per setmana i una final, d’1 hora cadascuna

1 Sessió: Què volem treballar sobre els cucs de terra, pe què i com ho volem treballar. Després de fer la pluja d’idees els alumnes s’ho apunten tot a la llibreta.

2 Sessió: Distribució aleatòria dels grups de treball. Tots son parelles excepte un petit grup de tres alumnes. Es triarà en aquesta sessió es recordarà què es vol saber sobre els cucs i com ho volem saber, així s’iniciarà el guió de treball.

3 Sessió: Cercar informació tots plegats a Internet sobre els cucs de terra, també es cercarà la informació a diferents llibres de la biblioteca.

4 Sessió: Buidatge sobre tota la informació trobada per tots (prèviament desada al usb) o assenyalada als llibres i tria d’aquella informació que ens agrada més per fer el ppt.

5 Com podem fer per posar les imatges del conte al ppt? Pluja d’idees.

6 Fem fotos a les imatges dels contes que ens ha agradat per després enganxar-les al ppt. Es descarreguen les imatges als portàtils i es guarden a la carpeta de treball.

7 Anem tots plegats a l’aula de la Pissarra Digital, i els alumnes amb els seus portàtils, per fer una explicació de com tindrem que utilitzar l’ordinador per insertar imatges al power point (recordar-ho, ja que en alguna ocasió ja l’han utilitzat, però la majoria no ho recorden) i com tindrem que inserir el text. Els ensenyem un power point acabat que uns dels alumnes va trobar a la xarxa. Tots els alumnes practiquen amb els seus portàtils, tot com a prova, no es desa res al ppt.

8 Inserirem les imatges al power point. Cada parella tindrà que inserir 4 imatges i 4 textos, per després unificar-los tot i que quedi només un ppt. Un cop tenim les imatges, inserirem els textos

9 Gravació dels textos, llegit pels alumnes amb l’Audacity.

10 Inserirem les gravacions i veurem el resultat, després li ensenyem als companys.

11 . Reflexionarem i ens autoavaluarem.

Calendari previst per les activitats:

Novembre

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

22

24

25

26 Sessió 1

29

30 Sessió 2

Desembre

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

1

2 Sessió 3

3 Sessió 4

6

7 Sessió 5

8

10 Sessió 6

13

14 Sessió 7

15

16 Sessió 8

17 Sessió 9

20 Sessió 10

21

22 Sessió 11

Fonamentació psicopedagògica del disseny

El problema va ser triat pels propis alumnes, però després dissenyat pels adults. Per tant, des d’un primer moment es parteix dels interessos dels propis alumnes.

El disseny de l’activitat ha estat pensada d’acord amb els nivells i diferents graus d’aprenentatge que presenten els alumnes. Els alumnes aprendran de manera autònoma i compartida, no només amb l’ajut del mestre, sinó també dels iguals.

En altres activitats ja havien treballat en fer un Ppt sobre altres tipus de cucs (erugues) dintre del mateix projecte, però, amb molt suport de la mestra, en aquest disseny el paper del mestre és menys important i es vol aconseguir que després d’haver treballat amb ppt anteriorment, ara, siguin capaços de recordar el treballat i fer-ho de forma més autònoma.

Aquestes activitats estan dissenyades tenint en compte el constructivisme (Jonassen) i l’aprenentatge significatiu (Jonassen – TIC i aprenentatge significatiu i Ausubel).

Partint d’un dilema al pati, es generen unes preguntes que els alumnes de primera mà no saben respondre. Per tant, començant amb una pluja d’idees (coneixements previs dels alumnes sobre l’assumpte en concret), ja es comença amb un procés actiu del seu propi aprenentatge. I es comença amb un procés constructiu, on els alumnes aportaran noves idees a uns coneixements previs, modificant així els seus models mentals. S’estableix un treball en petites parelles i petits grups per fer una recerca activa i selecció d’informació de manera que sigui una mètode de treballar cooperatiu i col·laboratiu.

És un procés contextualitzat ja que realitzen l’aprenentatge situat en el seu entorn més proper. Al finalitzar el procés ells mateixos reflexionaran i transformaran el que han après per tal de poder-ho plasmar en un ppt, per tant, és converteix en un procés reflexiu.

Així mateix, i seguint a Ausubel, veiem com el contingut d’aprenentatge és significatiu des d’un punt de vista lògic, és coherent i motivador pels alumnes, aquest contingut és significatiu des d’un punt de vista psicològic, posen en relació el material d’aprenentatge nou amb esquemes de coneixement, i es té en compte el punt de partida dels alumnes en tot moment, els seus coneixements previs son essencials per poder començar a treballar (amb la pluja d’idees).

Es tracta doncs, d’un aprenentatge intencionat, i no imposat, afavorint així un compromís envers les tasques.

Procediments i criteris d’avaluació

Avaluació Inicial

àPluja d’idees.

Avaluació Continuada

à Els alumnes escriuen totes aquestes idees i la mestra les recull per deixar constància. Així mateix guarden a l’usb les activitats que van realitzant els alumnes ( registre de dades obtingudes per Internet, les fotografies que puguin agafar per al Ppt, la selecció d’informació...)

à Observació de les sessions

à Capacitat de selecció d’informació

à Utilitzar els recursos TIC de forma eficient.

à Treball cooperatiu: participació en el grup – classe

à Repartició de les responsabilitats.

à Iniciativa

Avaluació Final:

à Valoració del Ppt realitzat pels alumnes tenint en compte que ja havien realitzat un anteriorment amb el suport de la mestra.

à Explicació les dades trobades.

à Reflexió sobre allò treballat.

Criteris d'avaluació

- Ésser capaç de seleccionar la informació.

- Treballar de forma col·laborativa i cooperativa.

- Mostrar iniciativa i creativitat.

- Ésser capaç de trobar informació adient i desar-ho en format ppt.

- Ésser capaç d’explicar les dades trobades.

- Reflexió d’allò treballat.

- Plantejar-se nous interrogants i dubtes.

- Utilitzar els recursos TIC de forma adient.

No hay comentarios: